Το Έργο WeGROW θα:

Ενισχύσει τις δεξιότητες των επαγγελματιών στον τομέα της νεολαίας και θα αναπτύξει τις μεθοδολογίες τους έτσι ώστε να υποστηρίξουν καλύτερα τους νέους με λιγότερες ευκαιρίες για να καλλιεργήσουν τη Συναισθηματική τους Νοημοσύνη, συμπεριλαμβανομένων των διαπροσωπικών και ενδο-προσωπικών δεξιοτήτων, της προσαρμοστικότητας, της διαχείρισης του άγχους και της γενικής τους στάσης.

Βοηθήσει τους νέους με χαμηλή σχολική απόδοση, άτομα που εγκατέλειψαν πρόωρα το σχολείο ή / και τα άτομα εκτός εργασίας, εκπαίδευσης, ή κατάρτισης (NEET) να αναπτύξουν βασικές και εγκάρσιες γνωστικές, συναισθηματικές και κοινωνικές δεξιότητες, χρησιμοποιώντας καινοτόμες προσεγγίσεις. Αυτές οι δεξιότητες γίνονται ολοένα και πιο σημαντικές για τις ακαδημαϊκές επιδόσεις και την απασχολησιμότητα.

Προσφέρει στους οργανισμούς νεολαίας ένα δομημένο πρόγραμμα καθοδήγησης που βελτιώνει την αυτογνωσία και την αυτοδιαχείριση των προσωπικών συναισθημάτων.

Ενισχύσει τον αντίκτυπο της εργασίας στον τομέα της νεολαίας δημιουργώντας μια ανοιχτή ευρωπαϊκή ηλεκτρονική πλατφόρμα για βέλτιστες πρακτικές και δημιουργία ευαισθητοποίησης για την συναισθηματική νοημοσύνη (EQ) σε ευρωπαϊκό επίπεδο μέσω καινοτόμου περιεχομένου.