Partneri

Koordinátor:

SEAL CYPRUS logo

SEAL CYPRUS je nezisková organizácia so sídlom v Nikózii, etnicky rozdelenom hlavnom meste Cypru. Členovia združenia sú z oboch etnických skupín. Medzi aktivity SEAL CYPRUS patria dobrovoľnícke akcie v sociálnych otázkach, kultúrne podujatia a vzdelávacie programy. SEAL CYPRUS koordinuje strategické partnerstvá Erasmus + (v oblasti mládeže, vzdelávania dospelých a odborného vzdelávania a prípravy / OVP) a koordinuje projekt pre mladých nezamestnaných NEET v štyroch krajinách s podporou Grantového fondu pre zamestnanosť mladých ľudí z EHP a Nórska. SEAL CYPRUS využíva širokú škálu inovatívnych interaktívnych vzdelávacích metód na poskytovanie otvoreného a dištančného vzdelávania, neformálneho vzdelávania, e-vzdelávania a odbornej prípravy na pracovisku. SEAL CYPRUS spolupracuje s jednotlivcami, neziskovými organizáciami a subjektmi verejného sektora. Viac…


Partneri:

i-Box Create logo

Poslaním spoločnosti IBOXC je prispievať k posilneniu inovačného systému na miestnej, národnej a európskej úrovni s cieľom zabezpečiť rozvoj ľudského kapitálu a reagovať na neustále rastúce potreby a požiadavky spoločnosti. IBOXC chce poskytnúť svoje odborné znalosti na zlepšenie zamestnateľnosti sociálne vylúčených ľudí prostredníctvom udržateľnej integrácie na trhu práce, a tým zvýšiť celkovú mieru zamestnanosti. Spoločnosť IBOXC a jej vedúci pracovníci prinášajú viac ako 15 rokov skúseností s riadením národných a európskych projektov a má rozsiahle portfólio projektovej práce v oblasti výskumu, inovácií, zabezpečenia kvality a riadenia nadnárodných projektov EÚ. Profesionálne vzdelanie zamestnancov im umožnilo vymieňať si skúsenosti a postupy s niekoľkými organizáciami v Európe. Od roku 2014 sa IBOXC zúčastňovala mnohých projektov Erasmus plus. Získané skúsenosti a vyvinuté odborné znalosti sa prenesú do súčasného projektu. Viac…


Inovaciju biuras logo

Spoločnosť VsI Inovaciju Biuras vytvára podporné prostredie pre činnosť, kreativitu a inovácie ľudí. Aj keď sa Innovation Office zameriava hlavne na kreativitu a podnikanie, organizácia podporuje ľudí v aktívnych činnostiach v mnohých oblastiach.

Inovačná kancelária má takmer 7 rokov a implementovala / realizovala viac ako 100 rôznych projektov financovaných EÚ. Organizácia sa skladá z nadšených členov, ďalší ľudia (viac ako 200) sú do aktivít organizácie zapojení neformálnym spôsobom. Inštitúcia má plochú organizačnú štruktúru s prvkami tímových a sieťových organizácií. Viac…


ADEL Slovakia logo

ADEL je mimovládna organizácia, ktorá realizuje rôzne projekty, školenia, mládežnícke výmeny a ďalšie vzdelávacie aktivity, organizuje rôzne podujatia, vykonáva výskum a analýzy a spolupracuje so širokou sieťou inštitúcií. ADEL pokrýva širokú škálu tém podľa toho, čo ich cieľová skupina považuje za zaujímavé (napr. Účasť mládeže, medzikultúrny dialóg, aktívne občianstvo, podnikanie, šport, zdravý životný štýl, budovanie mieru, ale aj umenie a kultúra). Všetky ich projekty a aktivity sú založené na prístupoch neformálneho vzdelávania, zážitkového a medzikultúrneho učenia, sociálneho začlenenia a aktívnej účasti. Tím ADEL-u sa skladá z niekoľkých pracovníkov s mládežou a vedúcich mládeže s rôznymi profilmi. Vedenie organizácie má viac ako 10 rokov skúseností v sektore mimovládnej organizácie. Majú skúsenosti s prípravou, organizáciou a školením v rôznych druhoch projektov a podujatí. Viac…


Ce.F.A.S. – Centrum odbornej prípravy a vysokej špecializácie je Úrad pre odborné vzdelávanie, založený v decembri 2015, akreditovaný regiónom Apúlia pre vyššie vzdelanie, vysokoškolské vzdelávanie a prípravu v oblasti znevýhodnenia s kódom 6B2JZE6. Skladá sa zo stabilného tímu odborníkov napojených na sieť vysoko kvalifikovaných spolupracovníkov, konzultantov a odborníkov s multidisciplinárnymi zručnosťami, odborníkov na školenie a obchodné poradenstvo. Ce.F.A.S. pôsobí v oblasti odborného vzdelávania a ponúka školenia a rekvalifikačné aktivity pre zamestnaných pracovníkov, špecializačné kurzy pre nezamestnaných a nezamestnaných, kurzy odbornej prípravy na mieru so špecifickým poradenstvom pre podniky, vysokokvalifikované výučbové služby, plánovanie a riadenie vzdelávacích projektov A mnoho ďalších…